نوشته شده به تاریخ ِ گوز ِ گوز ِ گوز

 

با گوشه چشمی به سانسورچی‌های

جاودانه گووووز ِ گوووووز ِ گووووووز