راهنماي نثر عاميانه از سفر شب، بهمن شعله ور

اين هم نمونه‌اي ديگر است از همان كتاب سفر شب، که از زبان شخصيت ديگري است و با لحني متفاوت از آن يكي.